FINANČNÝ REPORT

Opätovný medziročný nárast
tržieb a zisku

menubutton
trigger

obsah

 

Vynikajúce výsledky za daný rok sú výsledkom viacerých faktorov.

Martin Vlčko
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

V roku 2015 spoločnosť SOFTIP opäť potvrdila dlhodobo silnú pozíciu na trhu informačno- komunikačných technológií v SR a dosiahla opätovný medziročný nárast tržieb a zisku.

Pre SOFTIP bol rok 2015 najlepší z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov vo svojej histórii. V roku 2015 dosiahla spoločnosť kladný výsledok hospodárenia - zisk pred zdanením vo výške 2 341 tisíc EUR, čím prekonala aj vynikajúci rok 2014. V hodnote tržieb došlo k významnému pozitívnemu nárastu vo výške viac ako 500 tis. EUR v porovnaní s predchádzajúcim rokom a to hlavne v predaji vlastných služieb. Dosiahnuté tržby boli vo výške 13 831 tisíc EUR.

Vynikajúce výsledky za daný rok sú výsledkom viacerých faktorov.

Okrem dôrazu na efektívne fungovanie vnútorných procesov a silnej predajnej stratégie sa pod úspech našej spoločnosti podpísala predovšetkým komplexnosť našej ponuky, porozumenie zákazníkom a schopnosť prispôsobiť jednotlivé riešenia ich konkrétnym požiadavkám. SOFTIP jednoznačne potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov.

Okrem dlhodobo najlepšej pozície v oblasti predaja SAP Business One sme zaznamenali nárast aj v oblasti infraštruktúrnych služieb, riadenia výroby a outsourcingu miezd. Kľúčovým faktorom je aj pokračovanie v stratégii investícií do rozvoja našich produktov, vývoja nových riešení a inovácií, pričom počas roka 2015 sa nám podarilo na trh priniesť niekoľko nových a zaujímavých riešení. To platí aj pre rok 2016 a očakávame, že sa nám podarí úspešne umiestniť na trh ďalšie nové riešenia, na ktorých pracujeme a pre našich zákazníkov budeme spoľahlivým partnerom, akým sme vždy boli za 25 rokov našej existencie.

Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čím vytvára predpoklady pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere.

Takmer všetky finančné ukazovatele v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali výrazný pozitívny posun. Veľkým pozitívom je už spomínaný opätovný nárast tržieb celkom o  viac ako 500 tis. EUR oproti predchádzajúcemu roku, čím SOFTIP opätovne potvrdil svoju pozíciu najväčšieho slovenského výrobcu ERP systémov v SR. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla úžasné číslo, čím si dovolím tvrdiť, môžeme SOFTIP radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska.

Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2015 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti. V januári 2016 došlo k predaju obchodného podielu v dcérskej spoločnosti SOFTIP BOHEMIA.

K 31. 12. 2015 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.

Súvaha

Vybrané položky

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Vybrané položky

správa nezávislého audítora