ľudské zdroje

Napĺňať
strategické zámery spoločnosti

menubutton
trigger

obsah

 

Aj v priebehu roka 2015 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie.

Martin Vlčko
člen predstavenstva a finančný riaditeľ

K 31. decembru 2015 spoločnosť SOFTIP zamestnávala 171 zamestnancov,
z toho 65 žien, čo predstavuje, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, takmer 40 % z celkového počtu zamestnancov.

Aj v priebehu roka 2015 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. V medziročnom porovnaní došlo k dočasnému poklesu počtu zamestnancov o päť.

Okrem štandardných vzdelávacích aktivít z dôvodu zmien v legislatíve, certifikačných školení, účastí na workshopoch a konferenciách sme sa v roku 2015 zamerali predovšetkým na podporu rozvoja a vzdelávania technických pracovníkov jednotlivých organizačných útvarov. Naši zamestnanci získali množstvo nových certifikátov z oblasti produktov Microsoftu, Oraclu a SAPu. Spoločnosť SOFTIP má najviac certifikovaných konzultantov na SAP B1 na Slovensku. S rozvojom novej kompetencie v oblasti bezpilotného snímkovania a monitorovania území sme zdokonaľovali naše vedomosti a zručnosti. Stačilo nám len pol roka na to, aby sme po pridelení statusu Microsoft Silver Cloud Productivity Partner dosiahli najvyššiu možnú kompetenciu a stali sa Microsoft Gold Cloud Productivity Partnerom.

Pokračovali sme v rozvoji obchodných zručností obchodných manažérov, pre analytikov a programátorov sme zabezpečili školenie zamerané na zvýšenie prezentačno – komunikačných zručností.

V oblasti projektového riadenia sa zvýšila odborná príprava projektových manažérov so zameraním na internú projektovú metodiku, ktorá bola prispôsobená na podmienky spoločnosti a všeobecnú prípravu v oblasti riadenia.

V zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov sme tak ako po minulé roky poskytovali zamestnancom možnosti plne hradenej práceneschopnosti, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod. Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 120-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona, pričom tento benefit ešte spoločnosť posilnila začiatkom roku 2015 zvýšením príspevku o ďalších 30 centov a tým znížila doplatok zamestnanca za stravný lístok.

Hodnotenie zamestnancov sme realizovali v systéme osobnostného rozvoja a riadenia pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov.

Spoločnosť na hodnotenie svojich zamestnancov používa webovú aplikáciu SOFTIP HAPPY HR, ktorá je novinkou v portfóliu spoločnosti. Túto webovú aplikáciu zaviedla spoločnosť do interného používania začiatkom roka 2016. V prvej fáze bol nasadený modul Organizácia a personálny portál HAPPY PEOPLE, ktorý zamestnancom, manažérom a HR pracovníkom uľahčia život v oblasti HR procesov. Či už sa to týka schvaľovania dovoleniek priamo z mobilu, aktualizácie osobných údajov na diaľku alebo orientácie zamestnancov v organizačnej štruktúre a v rolách so špecifickými zodpovednosťami a kompetenciami v spoločnosti.

V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí vo Vyhniach, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov v Jasnej. V rámci IMS riešime podnety zamestnancov, oceňujeme jubilantov. Spoločnosť pravidelne vyhodnocuje najlepších pracovníkov vo vybraných pozíciách. Aj za rok 2015 sme realizovali prieskum spokojnosti zamestnancov s cieľom poznať názory a postoje zamestnancov k spoločnosti a napĺňať jeden z bodov politiky spoločnosti, byť atraktívnym a vyhľadávaným zamestnávateľom.