Manažérsky informačný systém

Existuje len jedna „verzia pravdy”
v celej spoločnosti

menubutton
trigger

obsah

 

Je manažérsky informačný systém určený pre vrcholových manažérov a ostatných riadiacich pracovníkov na získavanie informácií zo všetkých dostupných dátových zdrojov nezávislých od informačného systému pre podporu svojho rozhodovania.

Igor Gašparík
produktový manažér pre Manažérske informačné systémy

Pomocou SOFTIP MIS sú riadiaci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia informovaní o výsledkoch svojho oddelenia, pričom dáta sú plne konzistentné, t.j. existuje len jedna „verzia pravdy” v celej spoločnosti.

Nad IS SOFTIP PROFIT PLUS je pripravené „balíčkové“ riešenie manažérskeho informačného systému SOFTIP MPP, výhodou ktorého je krátka implementácia. Riešenie obsahuje štyri moduly (Ekonomika a financie, Predaj, HR, Majetok), ktoré je možné individuálne zakúpiť a následne ďalej rozvíjať podľa požiadaviek zákazníka.

Novinky v roku 2015

Do riešenia SOFTIP MIS sme začlenili Power BI – dynamicky sa rozvíjajúce riešenie pre analýzu, vizualizáciu a zdieľanie dát.

Riešenie je určené hlavne pre top manažérov. Umožňuje zobrazenie dôležitých ukazovateľov formou tzv. dashboardov a to nielen na desktope, ale aj na mobilných zariadeniach vďaka natívnym aplikáciám (iOS, Android), takže manažéri môžu mať dôležité informácie všade „so sebou”.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2015

Summit Motors

Implementácia zákazkového manažérskeho informačného systému nad prevádzkovým systémom predajcu automobilov priniesla zákazníkovi rýchly prístup k informáciám o predaji a registrácii vozidiel, o predaji náhradných dielov. Klient získal jedinečnú možnosť vytvárať najrôznejšie analýzy predaja vozidiel podľa rôznych kritérií a taktiež môže analyzovať údaje o stave skladu automobilov, náhradných dielov a ich pohybe medzi jednotlivými lokáciami.

Stavex

Nad ekonomickou časťou SAP B1 a mzdových prehľadov nad SOFTIP PROFIT PLUS HR sme nasadili manažérske prehľady. Riešenie bolo doplnené o webové reporty, ktoré poskytujú potrebné a rýchle informácie o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti, o stave financií, o pohybe zamestnancov v zahraničí alebo pomáhajú pri zostavovaní štatistických výkazov. Zákazník pomocou manažérskych prehľadov získava informácie aj o prenájmoch a rozpočítaných nákladoch.

Plastex

Nad riešením SOFTIP PROFIT VÝROBA, ktorý už firma mala nasadený bol nasadený reporting „ušitý na mieru“ podľa požiadaviek zákazníka. Ten používateľom sprístupnil v prehľadnej forme dôležité údaje z výroby.

Lavaton

Nasadenie Manažérskych prehľadov nad SOFTIP PROFIT v oblasti hlavnej knihy, saldokonta, výkazov, finančných ukazovateľov a prehľadov nad fakturáciou.

TAVOS

Vytvorenie dátového skladu a reportov nad hlavnou knihou ERP systému SOFTIP PROFIT PLUS a web reportu Cash flow s rozpadom riadkov na doklady.