menubutton
trigger

profil spoločnosti

Jedna z najvýznamnejších
slovenských IT firiem

obsah

 

SOFTIP, ako jedna z najvýznamnejších slovenských IT firiem má dlhoročné skúsenosti s návrhom a implementáciou softvérových projektov, vývojom a údržbou softvérových produktov a s tým spojenými službami.

Od svojho vzniku v roku 1991 SOFTIP úspešne rástol a posilňoval si pozíciu uznávanej spoločnosti, ktorá sa dnes stará o viac ako 6 000 zákazníkov.

Také široké portfólio klientov umožňuje pracovníkom SOFTIPu dokonalú orientáciu v reálnom biznise, ktorú dokážu využívať pri kontakte s existujúcimi aj novými klientmi.

Ako systémový integrátor a dodávateľ zákazkových informačných systémov dnes SOFTIP zaujíma významné postavenie nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a to predovšetkým v oblasti penzijných fondov. Zákazníkom ponúkame to, čo skutočne funguje. Sme im nablízku aj vďaka silnému regionálnemu zastúpeniu - naše pracoviská nájdu v ôsmich mestách po celom Slovensku. Sme stále tam, kde sa niečo deje, sledujeme posledné trendy, uzatvárame partnerstvá a spojenectvá. Skrátka robíme Business Live.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

1991

Založenie spoločnosti
SOFTIP, spol. s r.o. v Banskej Bystrici

1994

Vznik SOFTIP BOHEMIA, spol. s r.o. v Prahe, Česká republika

1997

Transformácia SOFTIP, spol. s r.o. na akciovú spoločnosť SOFTIP, a.s.

2003

Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatá medaila Slovak Gold pre produkt SOFTIP HUMAN RESOURCES

2004

Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 pre všetky firemné procesy

2005

Ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo finále súťaže Národná cena SR za kvalitu v kategórii veľké organizácie poskytujúce služby

2006

Zmena pobočkovej organizačnej štruktúry na divíznu

2011

Víťazstvo v súťaži Microsoft Partner of the Year Award

SOFTIP najlepším partnerom SAP pre riešenie SAP Business One v regióne V4

2012

Zmena vlastníckej štruktúry vstup
PMK Invest, s.r.o. do SOFTIP, a.s.

2013

Opätovné víťazstvo v prestížnej súťaži Microsoft Partner of the Year Award

2014

SOFTIP potvrdil pozíciu slovenskej jednotky pre SAP Business One

2015

9. víťazstvo v súťaži Microsoft Industry Awards – Najlepšie Cloudové Office 365 riešenie pre podnik

hodnoty SPOLOČNOSTI

Poslanie

Byť preferovaným a vyhľadávaným partnerom našich zákazníkov, ktorým prinášame pridanú hodnotu pri realizácii ich podnikateľských zámerov a zvyšovaní konkurencieschopnosti.

Vízia

 • Udržať si pozíciu významnej a uznávanej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu a jedného z lídrov trhu IT.
 • Predstavovať kľúčového partnera pre svojich zákazníkov, prinášajúceho stálu pridanú hodnotu a kvalitu.
 • Patriť medzi významných a preferovaných poskytovateľov služieb a riešení pre verejnú správu.
 • Byť spoločnosťou s modernou a transparentnou štruktúrou.
 • Získavať v spolupráci s partnermi významné a rozsiahle projekty.
 • Byť atraktívnym a vyhľadávaným zamestnávateľom.

Stratégia

 • Zabezpečiť dlhodobú prosperitu a stabilitu spoločnosti.
 • Jednoznačné sústredenie sa na existujúcu zákaznícku štruktúru spoločnosti a jej rozširovanie.
 • Budovať, upevňovať a rozširovať vzťahy so zákazníkmi a s partnermi spoločnosti.
 • Rozširovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na podporu súčasných a nových produktov.
 • Personálna politika s dôrazom na zvyšovanie kvalifikácie a osobnej zainteresovanosti zamestnancov.
 • Napĺňať očakávania akcionárov a prinášať im pridanú hodnotu.

Politika spoločnosti

Spoločnosť SOFTIP prijala nové zásady politiky v rámci prípravy na zavedenie Integrovaného manažérskeho systému:

 • Posilňovať pozíciu preferovaného dodávateľa IT služieb a riešení na slovenskom aj zahraničnom trhu pri zachovaní etických princípov a férovej konkurenčnej súťaže.
 • Predstavovať kľúčového partnera pre svojich zákazníkov prinášajúceho stálu pridanú hodnotu a kvalitu.
 • Budovať korektné vzťahy so strategickými partnermi a dodávateľmi a spoločne sa podieľať na systémovom integrovanom riadení kvality a ochrane životného prostredia.
 • Neustále zlepšovať kvalitu spoločnosti zvyšovaním kvalifikácie a bezpečnostného a environmentálneho povedomia zamestnancov. Prostredníctvom systému vzdelávania a procesného a projektového riadenia pomáhať zamestnancom odborne aj kariérne sa rozvíjať. Podporovať vzájomnú dôveru manažmentu a zamestnancov.
 • Zabezpečovať maximálnu možnú ochranu dôverných informácií v súlade so systémom manažérstva informačnej bezpečnosti.
 • Zabezpečovať vysokú úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Predchádzať incidentom.
 • Trvale zlepšovať vzťah spoločnosti k ochrane životného prostredia vytváraním podmienok pre prevenciu jeho znečisťovania, optimalizáciu produkcie, nakladanie s odpadmi a znižovanie dopadov našich činností na životné prostredie.
 • Dodržiavať aktuálne právne predpisy a ostatné regulačné požiadavky.
 • Zabezpečovať efektívny Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 9001, ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001.

Štruktúra spoločnosti

Obchodné, vývojové a servisné činnosti realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne typy služieb, produktov a riešení.

Divízia SME – Small and Medium Enterprises

Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane HW a SW. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Centra podpory zákazníkov a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy.

V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom a /alebo segmentom služieb. Odborníci v kompetenčnom centre majú unikátne znalosti, resp. skúsenosti v danom produkte alebo službe, čo vytvára predpoklad pre ich osobný záujem a rozvoj týchto produktov a služieb.

Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services

Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba, energetika a sieťové odvetvia, sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov.

Organizačná štruktúra k 31. decembru 2015

V rámci organizačnej štruktúry majú významné miesto role Zmocnenca pre IMS a Security Managera. Centrálne útvary zabezpečujúce chod spoločnosti a podporu pre výkonné divízie spadajú priamo pod finančného riaditeľa.

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2015

VLASTNÍK

MENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ

PERCENTUÁLNY PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

PMK Invest, s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 36 801 267

spolu

33 193,92 EUR

33 193,92 EUR

100,00 %

100,00 %

Majetková účasť v iných spoločnostiach

Spoločnosť mala k 31. decembru 2015 majetkové účasti v týchto spoločnostiach:

VLASTNÍK

MENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ

PERCENTUÁLNY PODIEL NA ZÁKLADNOM IMANÍ

SOFTIP BOHEMIA, spol. s r.o.

270 000 CZK

100,00 %

SOFTIP MORAVA, s.r.o. v likvidácii

500 000 CZK

73,00 %

ConnSpec, a.s.

33 193,92 EUR

49,00 %

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2015

Ing. Dušan Guldan

Predseda predstavenstva

Ing. Radovan Bálent

Člen predstavenstva

Ing. Martin Vlčko

Člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2015

Ing. Milan Hán

Predseda dozornej rady

Prof. Ing. František Janíček, PhD.

Člen dozornej rady

Ing.  Roman Nahálka

Člen dozornej rady