SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY

Sme najväčším slovenským
výrobcom ERP riešení

menubutton
trigger

obsah

 

Spoločnosť SOFTIP pôsobí na trhu informačných technológií už 25 rokov. Dnes je najväčším slovenským výrobcom ERP riešení a podľa rebríčka TREND TOP v IT ôsmym najväčším softvérovým domom na Slovensku.

Miroslav Tobiáš
obchodný riaditeľ divízie SME

V roku 2015 dosiahli jej tržby takmer 14 miliónov EUR.
Za toto obdobie priniesla tisícky inovatívnych IT riešení, ktoré využívajú aj tie najsilnejšie spoločnosti na Slovensku aj v zahraničí a stala sa slovenskou jednotkou v oblasti podnikových informačných systémov.

Predovšetkým už v spomínanej oblasti ERP a HR riešení, ako aj v dodávkach zákazkových, portálových a systémových služieb zásadným spôsobom ovplyvňuje vnímanie IT trhu, jeho rozvoj a smerovanie. Medzi viac ako 6 300 zákazníkov spoločnosti SOFTIP patria významné podniky nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska, Poľska a Veľkej Británie. SOFTIP zamestnáva desiatky špecialistov, vývojárov a technikov, ktorí sa v ôsmich pracoviskách na Slovensku starajú o vyše 42-tisíc používateľov vlastných aj partnerských riešení.

V záujme maximálneho uspokojenia požiadaviek zákazníkov sa vždy snažíme o to, aby naše riešenia boli navrhované komplexne. V praxi to znamená, že okrem samotného ERP v spolupráci s vedúcimi svetovými spoločnosťami v oblasti IT úspešne navrhujeme a dodávame technickú a technologickú infraštruktúru na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni.

Dôkazom využívania najvyspelejších technológií a kvality poskytovaných služieb a riešení je nepretržitá séria už deviatich víťazstiev v súťaži Microsoft Industry Awards a zisk najvyššej možnej kompetencie spoločnosti Microsoft – Microsoft Gold Cloud Productivity Partner. Zákazníkom tak môžeme odporučiť optimálnu konfiguráciu a garantovať bezkonfliktnú prevádzku implementovaného riešenia.

Projektové riadenie

Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom.

V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými zahraničnými školiteľmi.

Odvetvové riešenia

Počas 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií.

Také široké portfólio zákazníkov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.

Mapa produktov, riešení a služieb SOFTIP

Podpora riadenia

Manažérsky IS SOFTIP MIS

SOFTIP MPP

Microsoft Dynamics CRM

Personálny kontroling

Ľudské zdroje

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS

SOFTIP HAPPY HR

DOCHÁDZKOVÝ A STRAVOVACÍ SYSTÉM

INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE PERSONÁLNE AGENTÚRY ISPA

Odvetvové riešenia

SOFTIP DOPRAVA

SOFTIP VÝROBA

Podnikové IS

SOFTIP PROFIT PLUS

SAP BUSINESS ONE

SAP BUSINESS ALL-IN-ONE

KEEPI – CLOUD BY SOFTIP

SOFTIP PACKET

Zákazkové riešenia

IS pre penzijné spoločnosti
SOFTIP GARANT

WEB GARANT

PORTáLOVÉ A WEBOVÉ RIEŠENIA

CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE

FINANČNÉ RIADENIE PROJEKTOV

IVO – IS PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

REGISTRE PRE EVIDENCIU
A SPRÁVU ÚDAJOV

Služby

VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA RIEŠENÍ NA MIERU

IMPLEMENTÁCIA ERP RIEŠENÍ S PRIDANOU HODNOTOU

AUDIT IT

OUTSOURCING

SYSTÉMOVÉ A INFRAŠTRUKTÚRNE SLUŽBY

INTEGROVANÁ KOMUNIKÁCIA

ARCHIVÁCIA A ZÁLOHOVANIE DÁT

INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA

OPTIMALIZÁCIA IT INFRAŠTRUKTÚRY

VIRTUALIZÁCIA

BIZNIS ANALÝZY A ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

VZDELÁVANIE

Portfólio služieb

SOFTIP prináša systémové riešenie na mieru, služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu.

Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia.
Ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

Office 365

Office 365 sú cloudové služby, ktoré v sebe spájajú známe prostredie klasickej pracovnej plochy aplikácií balíka Microsoft Office a podnikovú e-mailovú službu, zdieľané kalendáre, okamžité správy, videokonferencie i zdieľanie súborov. S Office 365 získate tie najnovšie nástroje pre lepšiu spoluprácu s predvídateľnými mesačnými nákladmi a nulovými počiatočnými investíciami do infraštruktúry.

Microsoft Azure

Microsoft Azure je rozrastajúca sa sada integrovaných cloudových služieb - analytických, výpočtových, databázových, mobilných, sieťových, úložiskových a webových, ktorá umožňuje dosahovať lepšie výsledky a šetriť peniaze. Predstavuje integrované nástroje, predpripravené šablóny a spravované služby urýchľujú tvorbu a správu podnikových, mobilných a webových aplikácií prostredníctvom zručností, ktoré máte a technológií, ktoré už poznáte. Výhodou Microsoft Azure je, že ho môžete jednoducho integrovať do svojho existujúceho IT prostredia.

Outsourcing

Outsourcing je jednou z ciest, ako regulovať náklady a ďalej zvyšovať produktivitu spoločnosti. Umožňuje zabezpečenie prevádzky špičkovými odborníkmi bez potreby investícií do nákladných školení vlastných zamestnancov.

Ponúkame:
▪ Personálny, mzdový a účtovný outsourcing
▪ Outsourcing IT
▪ Outsourcing aplikácií SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP PACKET a SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS

Integrovaná komunikácia

Skype for Business (predtým Microsoft Lync) je platforma zjednotenej komunikácie integrujúca e-mail, rýchle správy (instant messaging), prezentácie, hlas a video. Jeho myšlienka je postavená na prepojení komunikačných technológií (hardvérových a softvérových) do jedného celku, ktorý je pre používateľa nielen zrozumiteľný, ale aj jednoducho použiteľný. Pracovať môžete z ľubovoľného zariadenia, odkiaľkoľvek a šetríte pritom nielen náklady ale predovšetkým svoj čas. Pri využití existujúcej infraštruktúry dokážete bezpečne a efektívnejšie komunikovať.

Archivácia a zálohovanie dát

Dáta sú často najväčším a najcennejším majetkom spoločnosti a ich strata vážne ohrozuje jej fungovanie. Preto naši špecialisti detailne zanalyzujú existujúci stav a navrhnú ideálny a bezpečný spôsob zálohovania systémov, ktorý bude predchádzať potenciálnemu zlyhaniu v budúcnosti. Ak už k takejto udalosti prišlo, zabezpečíme ich obnovu.

Informačná bezpečnosť

Dostupnosť informácií je veľmi dôležitá, ale ešte dôležitejšie sú oprávnenia prístupov k nim a možnosť práce s informáciami. Potreba bezpečnosti súvisí nielen s odcudzením kritických dát, ale aj s prístupom k dátam na jednotlivých úrovniach riadenia a práce. SOFTIP v oblasti zabezpečenia dát poskytuje komplexný servis v podobe vypracovania Bezpečnostného projektu, ktorý nielen minimalizuje hrozby súvisiace so stratou či zneužitím citlivých informácií, ale plne rešpektuje aj všetky pravidlá vyplývajúce z existujúcej legislatívy najmä v oblasti ochrany osobných údajov.

Systémová integrácia

V súčasnosti už asi neexistuje spoločnosť, ktorá by mala a používala jednoúčelové informačné systémy obsahujúce všetky nevyhnutné dáta. Naopak, rastie tlak na vzájomnú bezproblémovú komunikáciu rôznych technológií, aplikácií či platforiem tak, aby poskytovali konzistentné a stále aktuálne dáta. Na základe 25. ročných skúseností, sme schopní výrazne urýchliť a uľahčiť proces vytvorenia väzieb medzi jednotlivými systémami. Zákazníkovi tým šetríme nielen čas, ale aj peniaze.

Optimalizácia IT infraštruktúry

Maximalizácia efektivity a využitia jednotlivých IT nástrojov a procesov vo firme nie je jednoduchá úloha. Spoločnosti, ktoré sa snažia poradiť si s jej riešením vlastnými silami, musia často investovať nemalé finančné prostriedky, ale aj energiu svojich zamestnancov do činností, ktoré netvoria ich „core biznis“. My disponujeme špecialistami, ktorí sa s podobnými výzvami stretli už mnohokrát v minulosti a dokážu tak zabezpečiť vysokú kvalitu služieb pri nastavení modernej firemnej IT infraštruktúry.

Virtualizácia

Navrhneme a zrealizujeme ideálny scenár, ktorý zákazníkovi umožní virtualizáciu jeho IT infraštruktúry. Zbaví sa tak nákladov, ktoré sú spojené s obstaraním, prevádzkou, správou a modernizáciou hardvéru. Naopak získa flexibilnú hardvérovú základňu, ktorá bude kopírovať potreby jeho firmy súvisiace s rastom počtu klientov, zamestnancov či požiadaviek na výkon.

Vzdelávanie

Celoročne poskytujeme organizáciu školení a seminárov vo vlastných školiacich centrách:

  • školenia aplikácií SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a SOFTIP PACKET,
  • semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich zapracovanie v aplikáciách,
  • vzdelávanie a testovanie v systéme ECDL,
  • školenia produktov Microsoft,
  • školenia ušité na mieru podľa požiadaviek zákazníka.


Ďalšie služby

  • Transformácia, migrácia a manipulácia dát veľkého rozsahu
  • Projektové riadenie a koordinácia projektových činností
  • Služby podpory produktívnej prevádzky
  • Profylaktické kontroly informačného systému
  • Softvérový a hardvérový audit

Spoľahlivá podpora

SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT

Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služba s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.

CENTRUM PODPORY ZÁKAZNÍKOV

Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.

CALL CENTRUM

Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.

SERVISNÁ LINKA

Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.

VZDIALENÁ PODPORA ZÁKAZNÍKOV

Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.