SOFTIP výroba

Maximálna produktivita, efektivita
a flexibilita výrobných aktivít

menubutton
trigger

obsah

 

Súčasťou komplexného informačného systému SOFTIP PROFIT PLUS sú riešenia zabezpečujúce podporu a riadenie výrobných procesov a správy rôznych služieb a servisných činnosti.

Ján Kapoun
produktový manažér pre SOFTIP VÝROBA

Užívateľsky komfortným spôsobom napomáhajú automatizovať a optimalizovať príslušné činnosti na dosiahnutie maximálnej produktivity, efektivity a flexibility výrobných aktivít.

Komplexný informačný systém SOFTIP VÝROBA poskytuje používateľom on-line informácie cez procesy obchodu, technickej prípravy výroby, celej logistiky, samotnej výroby, až po riadenie a monitoring plnenia dodávok. Všetky výrobné procesy sú previazané so spracovaním ekonomických informácií. Dopracovaním kapacitného plánovania strojných a profesijných kapacít získava zákazník ďalší nástroj pre podporu riadenia spoločnosti, optimálneho plánovania, napomáha zabezpečiť riadenie zdrojov a kvality výroby.

Optimalizácia využitia zdrojov a výrobných prostriedkov v značnej miere napomáha šetriť prostriedky aj v investičnej oblasti, čo prispieva ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti používateľov aplikácie SOFTIP VÝROBA.

Novinky v roku 2015

Rok 2015 priniesol ďalší nárast záujmu
o produkt SOFTIP VÝROBA.

Vo väzbe na aplikované riešenia, ale aj perspektívne podľa registrovaného záujmu zo strany potenciálnych zákazníkov sme aplikovali do našich riešení ďalšie procesy, ktoré zvýšili kvalitu, konkurencieschopnosť a záber na ďalšie segmenty, čím sa posilnilo postavenie spoločnosti SOFTIP vo výrobnom segmente. Pokračovali sme v modernizácii a v rozširovaní funkčnosti nielen pre aplikované segmenty ale aj pre podporu ďalšieho predaja.

Pokračovaním vo vývoji sme rozšírili záber okrem prioritnej strojárskej výroby aj do ďalších oblastí malej zákazkovej výroby, potravinárskej výroby ale aj do oblasti služieb.

V priebehu roku sme postupne dopracovali nasledovné funkcionality:

  • kapacitné plánovanie strojných a profesijných kapacít,
  • analýzu využitia výrobných kapacít, personálnych kapacít, využitie fondu pracovnej doby,
  • optimalizáciu logistických procesov s využitím regálového zakladača,
  • riadenie výrobno-zákazkových miezd a odmeňovania pracovníkov vstupujúcich do výrobných procesov,
  • komunikáciu s CAD systémami Windchill, ePlan, Solidworsk a zákazníckych informačných systémov v oblasti technologickej prípravy výroby.

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2015

SL SLOVAKIA

Aplikovaním produktu SOFTIP PROFIT a jeho prepojením s konštrukčným softvérom získal zákazník nástroj pre komplexné riadenie všetkých procesov. Kľúčovým zadaním bolo riadenie všetkých výrobných a servisných procesov, kooperačných vzťahov s interným ale aj s externým prostredím. Kvalitný manažment nákladov od plánu, cez reálnu spotrebu až po vyhodnotenie efektívnosti výroby značne prispel ku zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti.

DREVONA NP

Kľúčovým cieľom projektu bolo automatizovať celý prípravný a výrobný proces až po expedíciu vo väzbe na variantnosť definovanú odberateľskou objednávkou.

PRELIKA

Segment výroby potravinárskych produktov, nealkoholických nápojov a výroby liehovín si vyžadoval komplexné riešenie. Hlavný produkt je vyrábaný podľa receptúr s jednoznačným šaržovaním a sledovaním expiračných termínov. Proces balenia importuje rôzne kusovníkové štruktúry s presnou väzbou na zákaznícke objednávky, s prepojením na EDI komunikáciu. Kľúčovým procesom bolo nasadenie komplexnej správy a vykazovania spotrebných daní, s prepojením na ich správcu.

UNIVERS

Implementovaný komplexný informačný systém okrem riešenia štandardných procesov obsahoval nasadenie jednoznačnej evidencie komponentov použitých pre výrobu a servis výherných prístrojov. Dôležitou súčasťou predmetného projektu bola aj správa a komplexný servisný a účtovný manažment prevádzkovaných herní a v nich inštalovaných zariadení s nadstavbou poskytujúcou podklady pre správu daní z výherných automatov a lotérií.