Riešenia na zákazku

Uplynulý rok hodnotíme
 za naozaj rýchly

menubutton
trigger

obsah

 

Uplynulý rok hodnotíme z pohľadu divízie ESS za naozaj rýchly. Začali sme ho vo vysokom pracovnom tempe, v ktorom sme nezvoľnili ani v období leta, kedy obvykle nastáva útlm.

Zoltán Špila
operačný riaditeľ divízie ESS

Pracovali sme opäť na projektoch, ktoré boli pre nás svojim zameraním úplne nové a boli pre nás výzvou.

Spomeniem vývoj aplikácie SimBiz, ktorá umožní študentom získať vedomosti v oblasti finančného manažmentu spojením teoretických vedomostí a simuláciou podmienok v aplikácii. Zaujímavé bolo tiež riešenie pre Štátnu ochranu prírody, kde sme v spolupráci s viacerými subdodávateľmi dodali unikátny systém pre podporu rozhodovania pri prehodnocovaní chránených území. Výsledky týchto projektov potvrdili, že máme nielen ľudí, ktorí sú schopní rýchlo vniknúť do nových oblastí, ale že máme aj dostatočný tvorivý potenciál.

Novinky v roku 2015

Ďalšie oblasti, v ktorých sme v roku 2015 realizovali projekty:

Portálové a webové riešenia ako nadstavby nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami
alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí.

Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu.

Riadenie a plánovanie údržby nehnuteľného majetku spoločnosti podľa legislatívnych požiadaviek a interných noriem spoločnosti.

Registre pre evidenciu a správu údajov.

Poistné udalosti: evidencia a likvidácia poistných udalosti s prepojením na ERP systém.

Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii.

Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint

SOFTIP GARANT je určený na  podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových
a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia).